Home / hutang

hutang

‘ARIYAH[pinjam-meminjam]

            ‘ARIYAH[pinjam-meminjam] ‘Ariyah ialah memberikan manfa’at sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfa’atnya dengan tidak merusakkan zatnya,agar  zat barang itu bisa dikembalikan. Tiap2 yang mungkin diambil manfa’atnya dengan tidak merusakkan zat barang itu,boleh dipinjam atau dipinjamkan.Meminjamkan sesuatu berarti  menolong yang meminjam. Sabda Rasulullah SAW: العا رية مؤداة والزعيم غا رم رواه ابو دا ود والتر مذي و حسنه ... Read More »

BERWAKIL

BERWAKIL Berwakil ialah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada yang lain,agar dikerjakannya[wakil]semasa hidupnya[yang berwakil]. Hukum berwakilitu sunat,kadang2 wajib kalau terpaksa;haram kalau pekerjaan yang diwakilkan itu pekerjaan yang haram,dan makruh kalau pekerjaan itu makruh. Firman Allah SWT: ‘’ Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada ... Read More »

IKRAR [pengakuan]

IKRAR [pengakuan] Ikrar ialah mengakui kebenaran sesuatu yang bersangkutan dengan dirinya untuk orang lain. Firman Allah SWT: ‘’ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ... Read More »

SULHU[perdamaian]

            SULHU[perdamaian] Sulhu ialah akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam,permusuhan atau perbantahan. Mengadakan perdamaian adalah suatu perkara yang amat terpuji,bahkan diperintahkan dalam agama islam. Sabda Rasulullah SAW: والصلح جاءز بين المسلمين الا صلحااحل حراما او حرم حلا لا رواه ابن حبان والترمذى ‘’Perdamaian harus[boleh]antara muslimin,kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haramdan mengharamkanbarang yang halal[H.R.Ibnu Hibban dan Turmudzi] MACAM2 PERDAMAIAN Perdamaian ... Read More »

HAJRU

HAJRU Hajru ialah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan[memperedarkan]hartanya.Yang berhak melarang ialah wali atau hakim.Tujuan larangan ini ada 2 macam: Dilakukan larangan terhadap seseorang guna menjaga hak orang lain,seperti larangan terhadap: Orang yang berutang,sedangkan utangnya tunaidan lebih banyak daripada hartanya.Ia dilarang berbelanja guna menjagayang berpiutang. Orang sakit payah,dilarang berbelanja lebih dari 1/3 hartanyaguna menjaga hak warisnya. Orang yang merungguhkan,dilarang membelanjakan ... Read More »

DAMAN

DAMAN Daman ialah menanggung[menjamin]utang,menghadirkan barang atau orang ketempat yang ditentukan. Sabda Rasulullah SAW: العا رية مؤ دة والزعيم غا رم رواه ابو داود والتر مذي ‘’Pinjaman hendaklah dikembalikan ,dan orang yang menanggung hendaklah membayar.’’[H.R.Abu Dawud dan Tirmidzi] RUKUN DAMAN Yang menjamin,disyaratkan sudah balig,berakal,tidak dicegah membelanjakan hartanya [mahjur],dan dengan kehendaknya sendiri Yang berpiutang[madmun lah],syaratnya,ia diketahui oleh yang menjamin Yang berutang[madmun ‘anhu] ... Read More »

HIWALAH

HIWALAH Hiwalah ialah memindahkan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan yang lain. Sabda Rasulullah SAW: مطل اغني ظلم فاذا احيل احدكم على ملئ فليحتل رواه احمد والبيهقى ‘’Orang yang mampu membayar utang,haram atasnya melalaikan utangnya.Maka apabila salah seorang diantara kamu memindahkan utangnya kepada orang lain,pemindahan itu hendaklah diterima,asal yang lain itu mampu membayar.’’[H.R.Ahmad dan Baihaqi] RUKUN HIWALAH Muhil [orang yang ... Read More »

Jaminan Hutang

Jaminan[rungguhan]ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.Barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar ,hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan [dengan harga yang berlaku di waktu itu]. Firman Allah SWT: ‘’ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh ... Read More »