Home / Islam

Islam

islam

KITAB JINAYAT

KITAB JINAYAT Yang dimaksud dengan jinayat meliputi beberapa hukum,yaitu membunuh orang,melukai,memotong anggota tubuh,dan menghilangkan manfa’at badan,misalnya menghilangkan salah satu panca indera. Membunuh orang adalah dosa besar selain dari ingkar.Karena kejinya perbuatan itu,juga untuk menjaga keselamatan dan ketentraman umum,Allah yang maha adil dan maha mengetahui memberikan balasan yang layak[setimpal]dengan kesalahan yang besar itu,yaitu hukuman berat didunia atau dimasukkan kedalam neraka nanti. ... Read More »

MAHRAM

                MAHRAM Mahram[orang yang tidak halal dinikahi]ada 14 macam: TUJUH ORANG DARI PIHAK KETURUNAN Ibu dan ibunya[nenek],ibu dari bapak,dan seterusnya sampai keatas. Anak dan cucu,dan seterusnya kebawah. Sudara perempuan seibu sebapak,sebapak,atau seibu saja. Saudara perempuan dari bapak. Saudara perempuan dari ibu. Anak perempuan dari saudara laki2 dan seterusnya. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.   DUA ORANG DARI SEBAB ... Read More »

GASBU[Merampas]

                   GASBU[Merampas] Gasbu ialah mengambil atau merampas hak orang lain dengan cara paksa dan aniaya,hukum merampas ialah haram,dosabesar. Firman Allah SWT: ‘’ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan ... Read More »

UMRAH

                        UMRAH Hukum umrah adalah fardu ‘ain atas tiap2 orang laki2 atau perempuan,sekali seumur hidup,seperti haji. Sabda Rasulullah SAW: عن عا ئشة قا لت يا رسول الله هل على النسا ء من جها د قا ل نعم عليهن جها د لا قتا ل فيه الحج والعمرة رواه احمد وابن ما جه Dari Aisyah ia bertanya kepada Rasulullah SAW.’’Adakah wajib atas ... Read More »

TINGKATAN HAJI

Haji dipandang dari tingkatan syarat2nya mempunyai 5 tingkatan; Sah semata-mata.Syaratnya;islam.Maka sah haji anak2[walaupun belum mumayyiz]dengan pimpinan walinya. Sah mengerjakannya sendiri,syaratnya islam dan mumayyiz. Sah untuk haji yang dinadzarkan.Syaratnya;islam,balig,berakal. Sah menjadi bayaran fardu islam[kewajiban sekali seumur hidup].Syaratnya;islam,balig,berakal,merdeka. Wajib.Syaratnya;islam,balig,berakal,merdeka dan kuasa.             RUKUN HAJI Ihram[berniat mulai mengerjakanhaji atau umroh] Sabda Rasulullah SAW: اِنَمَا اْلاَ عْمَا لُ بِالِنيَا تِ “Sesungguhnya segala amal ibadah ... Read More »

KITAB HAJI DAN UMROH

            KITAB HAJI DAN UMROH Haji[asal maknanya]adalah’’menyengaja sesuatu’’.Haji yang dimaksud disini adalah [menurut syara’]ialah ‘’sengaja mengunjungi ka’bah [rumah suci]untuk melakukan beberapa amal ibadah,dengan syarat2  tertentu’’.             PERMULAAN WAJIB HAJI Pendapat ulama dalam hal menentukan permulaan wajib haji ini tidak sama;sebagian mengatakan pada tahun keenam Hijriah,yang lain mengatakan pada tahun kesembilan Hijriah. Haji diwajibkan atas orang yang kuasa,satu kali seumur hidupnya.Ibadah ... Read More »

KITAB PUASA

           KITAB PUASA             PUASA Puasa menurut bahasa Arab adalah;menahan dari segala sesuatu,seperti makan,minum,nafsu,menahan berbicara yang tidak bermanfa’at dan sebagainya. Menurut istilah agama islam yaitu;menahan diri dari sesuatu yang  membatalkannya,satu hari lamanya ,mulai dari terbit fajarsampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Puasa ada 4 macam; 1.Puasa wajib,yaitu pusa di bulan R amadhan,puasa kafarat dan puasa nadzar. 2.Puasa sunat ... Read More »

KITAB ZAKAT

KITAB ZAKAT Zakat menurut istilah agama islam artinya;kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya,denagan beberapa syarat tertentu. Hukumnya; zakat adalah salah satu rukun islam yang lima,fardu a’in atas tiap2 orang yang cukup syarat2nya.Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriyyah. Barang2 yang wajib dizakati; 1.Hewan ternak.Jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah;unta,sapi,kerbau dan kambing 2.Emas perak 3.Biji2an ... Read More »

MENGURUS MAYYIT

            MENGURUS MAYYIT Apabila ada yang meninggal dunia maka kewajiban bagi yang hidup ada 4 perkara; 1.Memandikan 2.Mengkafani 3.Menyolatkan 4.Menguburkan Kecuali kalau yang meninggalnya syahid,maka kewajiban yang hidup hanya 2 yaitu mengkafani dan menguburkan.Adapun orang yang meninggal sedang ihrom,ketika sedang dikafani maka wajah dan kepalanya jangan di tutupi,sebab orang yang ihrom tidak menjadi batal ihromnya disebabkan meninggal dunia tapi nanti ... Read More »

Lupa…

Jika kau lupa dan terlena akan dunia, bacalah tulisan ini. dunia hanya sementara, berapa banyak orang yang kau lihat kaya dan bergelimangan harta, sekarang mati di kuburan tidak membawa apa – apa? INGATLAH! DUNIA ini hanya sementara, jangan terlena oleh nikmat dunia NIKMAT yang kekal adalah di AKHIRAT SANA meskipun misalnya ENGKAU MENINGGAL dalam keadaan ISLAM, TAPI Amalmu tidak cukup, ... Read More »