Home / Islam / Haji & Umroh

Haji & Umroh

UMRAH

                        UMRAH Hukum umrah adalah fardu ‘ain atas tiap2 orang laki2 atau perempuan,sekali seumur hidup,seperti haji. Sabda Rasulullah SAW: عن عا ئشة قا لت يا رسول الله هل على النسا ء من جها د قا ل نعم عليهن جها د لا قتا ل فيه الحج والعمرة رواه احمد وابن ما جه Dari Aisyah ia bertanya kepada Rasulullah SAW.’’Adakah wajib atas ... Read More »

TINGKATAN HAJI

Haji dipandang dari tingkatan syarat2nya mempunyai 5 tingkatan; Sah semata-mata.Syaratnya;islam.Maka sah haji anak2[walaupun belum mumayyiz]dengan pimpinan walinya. Sah mengerjakannya sendiri,syaratnya islam dan mumayyiz. Sah untuk haji yang dinadzarkan.Syaratnya;islam,balig,berakal. Sah menjadi bayaran fardu islam[kewajiban sekali seumur hidup].Syaratnya;islam,balig,berakal,merdeka. Wajib.Syaratnya;islam,balig,berakal,merdeka dan kuasa.             RUKUN HAJI Ihram[berniat mulai mengerjakanhaji atau umroh] Sabda Rasulullah SAW: اِنَمَا اْلاَ عْمَا لُ بِالِنيَا تِ “Sesungguhnya segala amal ibadah ... Read More »

KITAB HAJI DAN UMROH

            KITAB HAJI DAN UMROH Haji[asal maknanya]adalah’’menyengaja sesuatu’’.Haji yang dimaksud disini adalah [menurut syara’]ialah ‘’sengaja mengunjungi ka’bah [rumah suci]untuk melakukan beberapa amal ibadah,dengan syarat2  tertentu’’.             PERMULAAN WAJIB HAJI Pendapat ulama dalam hal menentukan permulaan wajib haji ini tidak sama;sebagian mengatakan pada tahun keenam Hijriah,yang lain mengatakan pada tahun kesembilan Hijriah. Haji diwajibkan atas orang yang kuasa,satu kali seumur hidupnya.Ibadah ... Read More »